„W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem-o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 

Jan Paweł II
Przemówienie w UNESCO
2 sierpnia 1980r.

 

 1. CEL NADRZĘDNY PROGRAMU:
  Wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, solidarności, kształtowaniu umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami w tym z przedstawicielami innych kultur, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i otwarcia się na wartości kultur Europy i świata.

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI I NORMY DO REALIZACJI W SZKOLE W RAMACH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH:
  1. Wartości:
   1. Godność.
   2. Prawda.
   3. Bezpieczeństwo.
   4. Odpowiedzialność.
   5. Tolerancja.
   6. Patriotyzm.
   7. Miłość, przyjaźń, koleżeństwo.
   8. Wiedza.
   9. Kultura osobista.
   10. Życie i zdrowie.
  2. Normy:
   1. Poszerzanie informacji o otaczającym świecie.
   2. Pielęgnowanie narodowej tradycji.
   3. Szanowanie godności i nietykalności osobistej własnej i innych osób.
   4. Nie używanie wulgaryzmów.
   5. Dbanie o bezpieczeństwo i dobry klimat w szkole oraz o pozytywne relacje międzyludzkie.
   6. Troska o zdrowie psychiczne i fizyczne swoje i innych.
   7. Dbałość o ład i porządek, mienie szkolne, własne i innych osób.
   8. Udział w działaniach prospołecznych.
   9. Pomoc wzajemna.
   10. Schludny i estetyczny ubiór.

   

  1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY PSYCHICZNEJ ( EMOCJONALNEJ, INTELEKTUALNEJ), DUCHOWEJ, SPOŁECZNEJ I FIZYCZNEJ:
   1. Aktywizacja ucznia i wspieranie jego rozwoju.
   2. Aktywna współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu w myśl zasady, że za wychowanie dzieci są odpowiedzialni przede wszystkim rodzice a nauczyciel służy pomocą.
   3. Kształtowanie prawidłowego obrazu samego siebie oraz prawidłowej oceny swoich postaw i zachowań.
   4. Uświadamianie potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności.
   5. Kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
   6. Kształtowanie więzi z najbliższym środowiskiem, społecznością lokalną i ojczyzną oraz postaw otwartości w życiu społecznym.
   7. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od uzależnień i agresji ukierunkowanego na zdobycie stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia i poczucia sensu istnienia.
   8. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską.
   9. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego również pod kątem umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
   10. Wyrabianie nawyków współdziałania w grupie.
   11. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
   12. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i patriotycznych w kontekście całej Ojczyzny oraz wartości lokalnych.
   13. Poszukiwanie, wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania, służących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
   14. Poszanowanie mienia szkoły.

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

  1. ZADANIA SZKOŁY:
   • Przygotowanie młodzieży do życia w szkole i środowisku.
   • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych rodziców.
   • Poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod wychowania i nauczania służących indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia.
   • Konstruowanie spójnego systemu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnego świata, odnalezienie się w nim i dostosowanie do ciągłych zmian.
   • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego, poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej.
   • Promowanie stabilnego systemu wartości głoszonych przez patrona szkoły wokół którego ogniskuje się pracę wychowawczo – profilaktyczną, celem kształtowania u ucznia postaw określonych w sylwetce absolwenta.
   • W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynek i teren szkolny

    

   1. DYREKTOR SZKOŁY:
    • Stwarza warunki dla procesu wychowawczego w szkole.
    • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
    • Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
    • Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
    • Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.
    • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
    • Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.
    • Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
   1. RADA PEDAGOGICZNA:
    • Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych.
    • Opracowuje projekt programu wychowawczo – profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców.
    • Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.
    • Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
    • Uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
   1. NAUCZYCIELE:
    • Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych.
    • Reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.
    • Reaguje na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów.
    • Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.
    • Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
    • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji.
    • Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach.
    • Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
   1. WYCHOWAWCY KLAS:
    • Diagnozują sytuację w wychowawczą w klasie.
    • Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.
    • Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów.
    • Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy.
    • Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły.
    • Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu.
    • Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
    • Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.
    • Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji.
    • Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.
    • Dbają o dobre relacje uczniów w klacie.
    • Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych.
    • Współpracują z sadem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
    • Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
   1. ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:
    • Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasad usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych.
    • Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze.
    • Ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających prace w roli wychowawcy.
    • Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
    • Inne wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
   1. PEDAGOG SZKOLNY:
    • Diagnozuje środowisko wychowawcze.
    • Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach.
    • Współpracuje z rodzicami uczniów, którzy potrzebują szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki.
    • Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
    • Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom uczniów.
    • Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
   1. RODZICE:
    • Współtworzą szkolny program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
    • Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.
    • Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę.
    • Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole.
    • Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie.
    • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.
    • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna program wychowawczo – profilaktyczny.
   1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
    • Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym w porozumieniu z dyrektorem.
    • Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły.
    • Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną.
    • Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów.
    • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego.
    • Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
    • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
    • Może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ
  • Rodzice doradzają, opiniują i wspierają wychowawczą i profilaktyczną działalność szkoły.
  • Uczestniczą w zebraniach oraz w prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym.
  • Udzielają pomocy w organizowaniu różnych działań podejmowanych przez szkołę.
  • Rodzice mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą.
  • Rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka oraz jego podstawowe potrzeby: wyposażenie w przybory szkolne oraz drugie śniadanie.

 

 1. WZORZEC ABSOLWENTA:
  Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

  Absolwent szkoły.
  Jest
  :

  1. Odpowiedzialny i obowiązkowy.
  2. Samodzielny, asertywny, tolerancyjny i zaradny.
  3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, życzliwy i ambitny.
  4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych.
  5. Krytyczny wobec siebie i innych.
  6. Kreatywny, odważny i odporny na niepowodzenia.

  Umie:

  1. Odróżnić dobro od zła.
  2. Dokonywać właściwych wyborów.
  3. Zapobiegać agresji, rozwiązywać konflikty.
  4. Planować, przewidywać i rozmawiać.
  5. Radzić sobie z własnymi emocjami.
  6. Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
  7. Korzystać z różnych źródeł informacji.
  8. Racjonalnie wykorzystać narzędzia i technologie informatyczne.

  Ma świadomość:

  1. Przynależności lokalnej i patriotycznej. Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły.
  2. Własnej wartości.
  3. Swoich mocnych i słabych stron.
  4. Konsekwencji podejmowanych decyzji.
  5. Mocy słów „ proszę, przepraszam dziękuję”.
  6. Zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych.
  7. Szkodliwości nałogów oraz skutków prawnych agresywnego zachowania.

  Potrafi:

  1. Bronić wartości.
  2. Kierować się w życiu codziennym życiu zasadami etyki moralnej.
  3. Żyć bezpiecznie i higienicznie.
  4. Dokonywać właściwych wyborów.
  5. Wyrażać kulturalnie swoje zdanie.
  6. Zachowywać się asertywnie.
  7. Reagować na zło.
  8. Kreować własną przyszłość.
  9. Bezpiecznie korzystać z technologii informacyjnej.
  10. Poprosić o pomoc.
  11. Pomagać potrzebującym.
  12. Zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności.
  13. Rozwijać własne talenty i predyspozycje.
  14. Integrować się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.
  15. Podejmować odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

  Dostrzega:

  1. Potrzeby innych ludzi i chętnie niesie pomoc.
  2. Zagrożenia.
  3. Możliwości własnego rozwoju.
 1. Podstawy prawne zawierające problematykę wychowawczo - profilaktyczną:
  • Konstytucja RP
  • Karta Nauczyciela
  • Konwencja o Prawach Dziecka
  Proces wychowawczy określają również inne dokumenty:
  • Statut Szkoły
  • Plan pracy wychowawcy klasowego
  • Program pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Uwagi dotyczące realizacji programu:
 • Istotą działań wychowawczo - profilaktycznych Szkoły jest „wspólny front” działań wszystkich nauczycieli, rodziców i pracowników (łącznie z pracownikami administracji i obsługi). Wśród wszystkich pracowników występuje troska o klimat otwartości, życzliwości, dialogu i zrozumienia.
 • Zakłada się ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą:
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Parafią Rzymsko – Katolicką w Michorzewie,
  • Centrum Pomocy Rodzinie ,
  • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Fundacjami wspierającymi szkołę,
  • Pielęgniarka szkolną,
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuślinie,
  • Biblioteką Publiczną w Kuślinie,
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kuślinie,
  • Stacją Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu,
  • Policją.

 

 1. Zadania do realizacji na okres trzech lat szkolnych:

L.P.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

SPOSÓB EWALUACJI/OSOBY SPRAWDZAJĄCE

1.

Nauka pierwszej pomocy przed medycznej

Zgodnie z planem pracy nauczycieli wychowania fizycznego i techniki oraz pielęgniarki szkolnej.

- pielęgniarka szkolna,

- nauczyciel wychowania fizycznego,

- nauczyciel techniki,

- wychowawcy klas I – III szkoły podstawowej

- sprawdzenie wpisów w dziennikach lekcyjnych / dyrektor

i wicedyrektorzy szkoły

2.

„Cicha przerwa”

Codziennie, przerwa po trzeciej lekcji.

- nauczyciele dyżurujący ,

- woźny i sprzątaczki

- obserwacja / dyrektor szkoły

3.

Dramy obrazujące sytuacje agresywne oraz sposoby rozwiązania problemu

21 marca każdego roku szkolnego do 2020r.

- P. Lidia Pieprzyk, P. Aleksandra Bednarek, P. Iwona Grygier

P. Maciej Kwiatek

- obserwacja zachowań

- analiza ocen bieżących zachowania,

- analiza ocen półrocznych i rocznych zachowania/ dyrektor

i wicedyrektorzy szkoły oraz wychowawcy klas

4.

Konkurs plastyczny na piktogram , temat : „STOP AGRESJI” lub „NIE DLA ALKOHOLU”

2 listopada – 15 grudnia 2017r. W następnych latach szkolnych może to być konkurs plastyczny w innej formie

- P. Renata Listewnik,

P. Aneta Adamska

- rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najlepszych prac / komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły

5.

Rajdy rowerowe, wycieczki szkolne, zabawy taneczne dla uczniów w szkole, zawody sportowe, konkursy przedmiotowe

Wszystkie lata szkolne, które obejmuje program

- wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły

 

- obserwacje, analiza wyników konkursów i zawodów sportowych / dyrektor szkoły

6.

Uroczysta Akademia z okazji Narodowego  Święta Niepodległości oraz Święta Konstytucji 3 Maja

11 listopada 2017r, 2018r. 2019r.

 

 

3 maja każdego roku szkolnego do 2020r.

- nauczyciele wyznaczeni w danym roku szkolnym przez dyrektora szkoły

- udział delegacji uczniów z opiekunem i wiązanką kwiatów w Kuślinie przy Pomniku Pamięci Poległych i Pomordowanych z terenu gminy

- obserwacja uroczystości / dyrektor

i wicedyrektorzy szkoły

7.

Zajęcia z samoobrony

Po ustaleniu terminu z instruktorem we współpracy z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

- instruktor samoobrony

- obserwacja/ dyrektor szkoły

 

8.

Wolontariat szkolny

Cały rok szkolny

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

- analiza prac grupy zajmującej się wolontariatem / dyrektor szkoły

9.

„Starszy brat, starsza siostra” – nauka zachowań od starszych koleżanek i kolegów

Cały rok szkolny

- wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły

 

- obserwacja zachowań

- analiza ocen bieżących zachowania,

- analiza ocen półrocznych i rocznych zachowania/ dyrektor

i wicedyrektorzy szkoły oraz wychowawcy klas

10.

Wyjazd do ośrodka uzależnień alkoholowych

Maj/czerwiec 2018r.

- P. Aleksandra Bednarek, P. Maciej Kwiatek

- ankieta dla uczestników wyjazdu

11.

„Kosz złych emocji”

Cały rok szkolny

- Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

- raz w tygodniu sprawdzenie zawartości kosza oraz analiza wpisów / P. Maciej Kwiatek

12.

„Życzliwe hasła” – przylepiane na drzwiach wejściowych do pomieszczeń lekcyjnych

Cały rok szkolny

- wychowawcy klas

- analiza napisów / dyrektor szkoły

13.

Kółko szachowe

Cały rok szkolny

- P. Marek Szarata

- hospitacje zajęć / dyrektor szkoły

14.

Warsztaty integrujące grupę klasową „AMUL”

Listopad w każdym roku szkolnym

- P. Aleksandra Bednarek, P. Maciej kwiatek we współpracy z Wydziałem Psychologii UAM w Poznaniu

- obserwacja zajęć / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

15.

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, warsztaty, wyjazdy do muzeów, teatrów, na wystawy, udział w życiu kulturalnym

Cały rok szkolny

- nauczyciele

- obserwacja zajęć / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

16.

Zajęcia z orientacji zawodowej – rozwijanie i rozpoznawanie własnych umiejętności i uzdolnień

Cały rok szkolny

- P. Aleksandra Bednarek

- obserwacja zajęć / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

17.

Szkolny festiwal talentów – rozpoznawanie zdolności uczniów (projekty edukacyjne)

Cały rok szkolny

- nauczyciele

- obserwacja prezentacji efektów pracy / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

18.

Wycieczki w regionie – zapoznanie z kulturą lokalną

Cały rok szkolny

- nauczyciele

- ankiety / wychowawcy klasy

19.

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Kwiecień/maj/cze czerw każdego roku szkolnego

- nauczyciele języków obcych

- obserwacja / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

20.

Dzień sportu – „Walka Gigantów” - spartakiada

Czerwiec każdego roku szkolnego

- nauczyciele

- obserwacja / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

21.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wrzesień każdego roku szkolnego

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

- obserwacja/ dyrektor szkoły

22.

Akademia Dobrych Manier

Cały rok szkolny

- wychowawcy klas

- obserwacja zachowań

- analiza ocen bieżących zachowania,

- analiza ocen półrocznych i rocznych zachowania/ dyrektor

i wicedyrektorzy szkoły oraz wychowawcy klas

23.

Sprzątanie Świata

Wrzesień każdego roku szkolnego

- wychowawcy klas

- obserwacja/ dyrektor szkoły

24.

Konkurs na 100% frekwencję

Podsumowanie I

 i II półrocza

- wychowawcy klas

- monitorowanie nieobecności/ dyrektor

25.

Bezpieczny Uczeń – zapoznanie z regulaminami i kodeksami, spotkania z policjantami, warsztaty bezpieczeństwa

Cały rok szkolny

- nauczyciele

- obserwacja/ dyrektor szkoły

26.

Likwidacja deficytów rozwojowych – zajęcia z logopedą i pedagogiem szkolnym

Cały rok szkolny wg. harmonogramu

- P. Aleksandra Bednarek, P. Maciej Kwiatek

- obserwacja zajęć / dyrektor i wicedyrektorzy szkoły

27.

Integrowanie działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły i rodziny – spotkania z rodzicami, zebrania, uroczystości szkolne

Cały rok szkolny wg. harmonogramu

- nauczyciele

- obserwacja/ dyrektor szkoły

28.

Plener rzeźbiarski na boisku szkolny – współpraca z Radą Sołecką Michorzewa

 

 

Wrzesień 2018r.

- nauczyciele

- obserwacja/ dyrektor szkoły

29.

Rekonstrukcja wydarzeń z 1919r. przejęcia posterunku policji w Kuślinie przez Powstańców Wielkopolskich – udział młodzieży

Styczeń 2019r.

- nauczyciele

- obserwacja/ dyrektor szkoły

Program uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie dnia 27.09.2017 r. i przyjęty do realizacji.

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata