Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela do pobrania

Źródło: MEiN – najważnejsze informacje


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2021/2022:

na semestr pierwszy

 • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
 • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załączniki:

 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2021-01-29, rozmiar: 192 KB

 załacznik nr 1 - branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne
Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

 załącznik nr 2 - szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych
Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

Pobierz wszystkie pliki

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Kliknij po więcej informacji...

Organizacja zajęć w  klasach 1 - 3 w Szkole Podstawowej
im. Emili Szcanieckiej w Michorzewie
w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I - III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021r.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły mają możliwość korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie zapełniane.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Zaleca się, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Rodzice mogą przebywać na terenie szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. (np. nagłe, złe samopoczucie ucznia - obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację  z opiekunami ucznia z  wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Szkoła posiada termometry i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. Termometr znajduje się w sekretariacie szkoły. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 12. Uczniowie przebywają w szkole według ustalonego harmonogramu:
  1. uczniowie zamiejscowi są przywożeni do szkoły na godz. 7.45 i wchodzą wejściem C, uczniowie miejscowi przychodzą na godzinę 7.55
   Ulegają zmianie trasy dowozów:
   Trasa I – opiekun p. Beata Moncibowicz
   Wymysłowo - godz. 7.15
   Śliwno – godz. 7.20
   Trzcianka – godz. 7.30
   Głuponie - godz.  7.40
   Trasa II – opiekun p. Marta Laufer
   Michorzewko - godz. 7.10
   Kuślin - godz. 7.15
   Turkowo – godz. 7.30
   Krystianowo – godz. 7.40
   Odwozy uczniów po lekcjach tymi samymi autobusami.
  2. każda klasa korzysta z wyznaczonej szatni – co druga
  3. uczniowie przebywają w wyznaczonych salach:
   • kl. 1 sala 105
   • kl. II sala 104
   • kl. III sala 107
  4. uczniowie korzystają z przerw lekcyjnych wg następującego planu
   • z boiska szkolnego korzystają naprzemiennie: po pierwszej godz. lekcyjnej kl. III,  po drugiej kl. I i II
  5.  w przypadku przerw spędzanych w szkole uczniowie przebywają w wyznaczonych obszarach :
   • kl. III hol piętro
   • kl. II korytarz i hol przy sali gimnastycznej - parter;
   • kl. I - hol parter
  6. uczniowie kl. I wychodzą na przerwę, którą spędzają na boisku, 5 min. wcześniej przed wyznaczonym dzwonkiem, tj. o 9.35 oraz o 11.35 tak samo wcześniej schodzą z boiska.
  7. uczniowie korzystają z toalet
   • uczniowie kl. III toalety piętro
   • kl. I – II toalety parter ( kl. I w trakcie lekcji, kl. II w czasie przerw)
  8. obiad dla uczniów korzystających z posiłku jest po 4 godz. lekcyjnej
 13. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele zgodnie z harmonogramem lekcji.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 19. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w grupach dostosowanych do możliwości szkoły.

Trasa I

Opiekun: p. Marta Laufer

Michorzewko 6:50

Kuślin 6:55

Turkowo 7:15

Krystianowo skrzynki 7:25

Głuponie parcele 7:40

 

Trasa II

Opiekun: p. Beata Moncibowicz

Trzcianka 6:55

Trzcianka p/z 7.35

Głuponie przystanek 6:55

Wymysłowo 7:25

Śliwno 7:30

Śliwno droga polna 7:40

Krystianowo droga polna 7.40

Krystianowo przystanek 7:45

Czytaj więcej...

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do szkoły są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków.

Czytaj więcej...

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata