Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do szkoły są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków.

Podstawą do opracowania procedury są:

 • obowiązujące zarządzenie PMP
 • obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
 • statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie,
  uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 • wizja lokalna, analiza ryzyka
 • potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie zebranych informacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz liczby zgłoszonych w czasie naboru dzieci do placówki. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z szkołą lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do szkoły.

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów.
 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Nieorganizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,
 5. Przystosowania sal - przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu dywany, meble tapicerowane.
 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach.
 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.
 8. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,
 9. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.
 10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych (wyjątek: świetlica)
 11. Nadzorowania picia wody przez dzieci,
 12. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu zabaw.    
 13. Organizowania działań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych możliwych do dezynfekcji lub wykorzystanie w taki sposób by dzieci nie dotykały (np. książek ).
 14. Organizowania wyjść na zewnątrz, przestrzegając wytycznych GIS.
 15. W szatni może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i ewentualnie pracownikiem obsługi.
 16. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
 17. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

 

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownicy Zespołu używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko do i z przedszkola wyposażeni są w maseczki i rękawiczki, zachowują odległość w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pomocy/nauczyciela przebiegało sprawnie.
 3. W miesiącu wrześniu do szatni z uczniami klasy I wchodzą zabezpieczeni tylko rodzice, rozbierają dzieci i odprowadzają do sali.
 4. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 5. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 7. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
 8. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 14. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

V. Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Uczniowie dojeżdżające autobusem są zobowiązanie do zakładania maseczek zakrywających usta i nos w czasie przejazdu.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W szkole jest ograniczone przebywanie osób trzecich z zewnątrz do niezbędnego minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ( gabinet pielęgniarki) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ( klasy 1 – 3) Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Klasy I – III korzystają z boiska szkolnego wg odrębnego harmonogramu.
 12. Uczniowie wychodzą na przerwy wg podanego im planu.
 13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie należy udostępniać swoich zabawek innym.
 15. Uczniowie w bezpieczny sposób korzystają z szatni, zachowując bezpieczną odległość, dezynfekując ręce przed wejściem do szatni.

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Gdy u dziecka w szkole stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do szkoły pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 3. Nauczyciel zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, maskę i rękawiczki.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji .
 6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VII. Żywienie dzieci

 1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomy higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.
 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.
 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
 3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców uczniów.
 4. Procedury obowiązują do odwołania.

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata