I.PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:

Ustawa o Systemie Oświaty

Karta Nauczyciela

Podstawa Programowa

Statut Szkoły

 

II. MISJA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest  prawidłowe wychowanie młodego obywatela . Staramy się, aby proces wychowawczy obejmował całego ucznia: jego rozwój fizyczny, zdolności spostrzegania i kojarzenia, intelekt, życie uczuciowo i emocjonalne, zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów.

 

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń kończący naszą szkołę jest:

. Aktywny – chętnie włącza się w działania na rzecz szkoły i środowiska

• Ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Stara się poszerzać swoja wiedzę.

• Krytyczny– potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.

• Odpowiedzialny – stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka innych rozwiązań. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy.

• Otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Uczy się korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Prawy rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

• Punktualny dotrzymuje terminów, umie zaplanować swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

•Rozważny - potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

• Tolerancyjny - szanujący odmienne poglądy i zachowania innych osób.

 

IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE :

- poszanowanie wartości i godności ludzkiej

 - aktywne działania na rzecz klasy, szkoły

- uczciwość, szczerość

- prawdomówność

- sprawiedliwość

- szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej

- wrażliwość na piękno przyrody ojczystej

- ogólnoludzkie normy i wartości religijne

- doskonalenie własnej osoby

- kierowanie się własnym sumieniem

- pomoc potrzebującym

- umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności

- inicjatywa

- rzetelność i odpowiedzialność

- zdrowy styl życia

- wykształcenie i nauka

 

V. PRIORYTETY SZKOŁY

- Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

- Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

- Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.

- Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym

- środowisku.

- Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego

dziedzictwa kulturowego.

 

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Michorzewie jest

dokumentem pozwalającym łączyć oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów.

Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do Dyrekcji Szkoły, Pedagoga Szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego,

pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę

szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno –

wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

 

VII. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

CEL NADRZĘDNY

Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznej i przyjaznej szkoły

poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i szkołą.

 

Cele szczegółowe:

1. Spójny system wychowawczy w relacji rodzic – nauczyciel.

2. Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3. Niwelowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.

4. Zapobieganie agresji i brakowi tolerancji.

5. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

6. Wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów.

7. Wzmacnianie relacji uczeń – nauczyciel – rodzic .

 

FORMY REALIZACJI:

- organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych

- indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno – wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów

- indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

- organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek)wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic

- prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)

- udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów

- współpraca z rodzicami

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne,terapeutyczne

- gimnastyka korekcyjna

- nauka pływania

- koła zainteresowań

 

ZADANIA:

- przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną

- zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym

- stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi

- wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa

- uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych

- pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem

- wdrażanie postaw asertywnych (używki, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające)

- kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, zagrożenia płynące z Internetu)

-zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami dziejów Polski, Europy i świata

- kształtowanie postaw patriotycznych

- kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz

- wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów

 

FORMY REALIZACJI:

-działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych

-zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”

-zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli

-zajęcia prowadzone specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, itp.)

-zebrania z rodzicami

-konsultacje indywidualne

-organizacja pomocy koleżeńskiej

-wycieczki klasowe

-udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych

-udział w akcjach humanitarnych

-udział w akcjach społecznych, i projektach edukacyjnych

-organizacja i udział w imprezach sportowych

-redagowanie gazetki szkolnej

 

ZADANIA:

-tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego

-stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań

-stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej

-kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych i patriotycznych

-realizowanie zadań  z zakresu wychowania komunikacyjnego

-stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych

-wdrażanie zasad savoir – vivre

-umożliwienie uczniom nauki języków obcych

-doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum

 

FORMY REALIZACJI:

-konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady

-indywidualizacja pracy szkolnej i domowej

-zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, , zespoły

wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna

-zajęcia multimedialne w klasach I – VI

-zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań

-udział w projektach  społecznych i edukacyjnych

-korzystanie z Internetu

-akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe

-spotkania z pielęgniarką szkolną

-programy profilaktyczne

-realizacja programu „Klik uczy zasad ruchu drogowego”, „Z Pyrkiem bezpieczniej”

-spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)

-karta rowerowa

-imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe

 

VIII. STRUKTURA  ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrekcja:

-dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole

-współpracuje z Samorządem Uczniowskim

-stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej

-czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego

-ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych

-dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły ,  monitoring wizyjny)

 

Pedagog Szkolny:

-ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które mają problemy wychowawcze

-ma obowiązek ścisłej współpracy z rodzicami

-współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo

-poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych

 

Nauczyciele:

-powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w swojej miejscowości

-mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego

-wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania

-udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów

-kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

-odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

-inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań

 

Wychowawcy klas:

-dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie

-wspólnie z Pedagogiem Szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów

-sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie

-poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków

-mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby

-uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości

-kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu

-realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły

 

Rada Rodziców:

-reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły

-współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły

-pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły

-organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

 

Samorząd Uczniowski:

-jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

-reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego

-inicjuje działania dotyczące życia uczniów

-propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji

-angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły

-dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję

-wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej

 

Rodzice:

-powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w soim miejscu zamieszkania

-mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole

-rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

 

X. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Uczniowie:

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

-przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory

-systematycznie odrabiają prace domowe

-nie spóźniają się na lekcje

-w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

-w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły

-odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem

-używają słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

-dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych osób

-pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym

-są tolerancyjni wobec innych

-uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność)

-nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

-nie biją innych

-nie namawiają do bicia

-nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną

-nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo

-nie wykonują samosądów

-nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie

-nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo

-nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi

-nie popychają się

-nie podkładają nóg kolegom i koleżankom

-nie obmawiają nikogo

-nie potępiają nikogo

-kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

-szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków)

-nie kołyszą się na krzesłach

-nie grają w piłkę na korytarzu

-nie siadają na ławkach w klasie

-nie trzaskają drzwiami

-podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły

-nie przesiadują w toalecie

-nie rzucają w nikogo różnymi przedmiotami

-nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność:

-szanują sprzęt szkolny, tornistry i przybory szkolne własne i kolegów

-w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni

-nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu

-nie niszczą gazetek

-nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza

6. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i w miejscu zamieszkania.

7. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych oraz w miejscach publicznych.

8. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

 

X. PROPOZYCJE  TEMATYKI  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH

Załącznik nr 1

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Ewaluacja programu dokonywana jest 2 razy w roku (na zakończenie I półrocza i na zakończenie roku szkolnego)

 

FORMY EWALUACJI:

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety dla uczniów

- ankiety dla rodziców

- rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami

- analiza dokumentów

- obserwacja i ocena zachowań

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata