Drukuj

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 5. Statut Zespołu Szkoły Podstawowej - Przedszkole w Michorzewie.
 6. Program wychowawczy SP.
 7. Program profilaktyczny SP.

MISJA

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Szkoła ciągle podnosi dobrą atmosferę poziom nauczania i uczenia się celem osiągnięcia sukcesu przez uczniów w dalszej edukacji. Szkoła otwarta na życie poza jej murami integrująca się z środowiskiem lokalnym. Szkoła życzliwa każdemu ucząca kulturalnego porozumienia się i rozwijania uzdolnień.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją małej ojczyzny, Wielkopolski i narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Uczymy nie dla szkoły lecz dla życia.

 1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
 2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
 3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.
 4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

PRIORYTETY SZKOŁY

Ogólne zapisy są podstawą do szczegółowych zadań zawartych w programie wychowawczym, profilaktyki i innych szkolnych planach pracy.