Program doradztwa zawodowego

Zespół Szkoła Podstawowa Przedszkole w Michorzewie

na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Cel ogólny doradztwa zawodowego

Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie dzieci i uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych, uwzględniając znajomość własnych zasobów oraz informacji na temat systemu edukacji
i rynku pracy, poprzez:

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu i  oddziałach przedszkolnych obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I –VI szkoły podstawowej obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie
i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Dodatkowym działaniem związanym z doradztwem zawodowym jest wolontariat. Poprzez jego działania młodzież może dopasować własne predyspozycje i preferencje edukacyjno- zawodowe. Ponadto oddziaływania wolontariatu kształtują takie postawy jak: samodzielność, odpowiedzialność, konsekwentność w działaniu oraz kompetencje obywatelskie.

Osoby odpowiedzialne

W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VI szkoły podstawowej osobami odpowiedzialnymi są wychowawcy klas wspierani przez doradcę zawodowego. W klasach VII-VIII szkoły podstawowej program realizuje samodzielnie doradca zawodowy.

Działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na poziomie całego Zespołu Szkoły Podstawowej- Przedszkole w Michorzewie w ramach Zespołu Doradztwa Zawodowego i realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem osoby wyznaczonej przez dyrektora do pełnienia tej funkcji.

W realizacje programu powinni zostać włączeni rodzice, specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, placówki kształcenia praktycznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz otoczenie lokalne społeczno- gospodarcze. W działania te powinni włączyć się również środowiska: socjalne, zdrowotne i kulturowe.

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem metody aktywizującej z uwzględnieniem wieku uczniów oraz celów do realizacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjno- komunikacyjnej podczas zajęć z doradztwa zawodowego.

Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Poznanie siebie

Dziecko:

1.1 określa, co lubi robić;

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

1.3 określa, co robi dobrze;

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Dziecko:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu
i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego

sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA KLAS I –VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I –III szkół podstawowych

 1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego
i dla innych

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności
i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV –VI szkół podstawowych

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Cele szczegółowe programu

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej oraz przedszkola.

Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach
z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych
w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII –VIII szkoły podstawowej  są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klas I –VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.

Czas realizacji:

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021 w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze 1h/tygodniowo dla każdej klasy.

W przedszkolu, oddziałach przedszkolnych realizacja programu zgodnie z planem pracy przedszkola, natomiast w klasach I- VI szkoły podstawowej cyklicznie podczas godzin z wychowawcą.

Prócz godzin realizowanych zgodnie z harmonogramem planuje się szereg wyjazdów oraz spotkań z "zawodowcami" w trakcie trwania roku szkolnego.

Ewaluacja programu:

Efektem ewaluacji powinno być doskonalenie programu służące dostosowaniu go do potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego rynku pracy. Realizacja programu powinna być na bieżąco monitorowana.

Techniki analizy jakościowej programu to:

 • analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć),
 • analiza wytworów uczniów,
 • obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów,
 • rozmowa doradcza z uczniem.

Harmonogram realizacji na poszczególnych poziomach edukacji

Oddział

Obszar realizacji

Tematyka działań

Metody i formy realizacji działań

Termin realizacji działań

Osoba odpow.

Przedszkole:

Ø  Grupa młodsza

Ø  Poznanie siebie

Ø  Świat zawodów i rynek pracy

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

 

Listopad - Maj

 

Wych. grupy

Ø  Grupa starsza

Ø  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Ø  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Listopad - Maj

Wych. grupy

Szkoła Podstawowa:

Ø  Klasa I

 

Ø  Poznanie siebie

 

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

 

Listopad - Maj

 

Wych. klasy

Ø  Klasa II

Ø  Świat zawodów i rynek pracy

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Listopad - Maj

Wych. klasy

Ø  Klasa III

Ø  Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe życie

Ø  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Listopad - Maj

Wych. klasy

Szkoła Podstawowa:

Ø  Klasa IV

 

Ø  Poznawanie własnych zasobów

Ø  Świat zawodów i rynek pracy

 

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

 

Listopad - Maj

 

Wych. klasy

Ø  Klasa V

Ø  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Listopad - Maj

Wych. klasy

Ø  Klasa VI

Ø  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Listopad - Maj

Wych. klasy

Szkoła Podstawowa:

Ø  Klasa VII

 

Ø  Poznawanie własnych zasobów

Ø  Świat zawodów i rynek pracy

 

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

 

Wrzesień - Czerwiec

 

Doradca zawodowy

Ø  Klasa VIII

Ø  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Ø  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

1. Metody podające
2. Metody problemowe
3. Metody eksponujące
4. Metody programowane
5. Metody praktyczne

 

1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa

Wrzesień-Czerwiec

Doradca zawodowy

 

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata