Zapraszamy uczniów klas czwartej i piątej do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela do pobrania

Źródło: MEiN – najważnejsze informacje


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2021/2022:

na semestr pierwszy

 • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
 • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załączniki:

 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2021-01-29, rozmiar: 192 KB

 załacznik nr 1 - branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne
Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

 załącznik nr 2 - szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych
Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

Pobierz wszystkie pliki

Organizacja zajęć w  klasach 1 - 3 w Szkole Podstawowej
im. Emili Szcanieckiej w Michorzewie
w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I - III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021r.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły mają możliwość korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie zapełniane.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Zaleca się, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Rodzice mogą przebywać na terenie szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach. (np. nagłe, złe samopoczucie ucznia - obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację  z opiekunami ucznia z  wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Szkoła posiada termometry i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. Termometr znajduje się w sekretariacie szkoły. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 12. Uczniowie przebywają w szkole według ustalonego harmonogramu:
  1. uczniowie zamiejscowi są przywożeni do szkoły na godz. 7.45 i wchodzą wejściem C, uczniowie miejscowi przychodzą na godzinę 7.55
   Ulegają zmianie trasy dowozów:
   Trasa I – opiekun p. Beata Moncibowicz
   Wymysłowo - godz. 7.15
   Śliwno – godz. 7.20
   Trzcianka – godz. 7.30
   Głuponie - godz.  7.40
   Trasa II – opiekun p. Marta Laufer
   Michorzewko - godz. 7.10
   Kuślin - godz. 7.15
   Turkowo – godz. 7.30
   Krystianowo – godz. 7.40
   Odwozy uczniów po lekcjach tymi samymi autobusami.
  2. każda klasa korzysta z wyznaczonej szatni – co druga
  3. uczniowie przebywają w wyznaczonych salach:
   • kl. 1 sala 105
   • kl. II sala 104
   • kl. III sala 107
  4. uczniowie korzystają z przerw lekcyjnych wg następującego planu
   • z boiska szkolnego korzystają naprzemiennie: po pierwszej godz. lekcyjnej kl. III,  po drugiej kl. I i II
  5.  w przypadku przerw spędzanych w szkole uczniowie przebywają w wyznaczonych obszarach :
   • kl. III hol piętro
   • kl. II korytarz i hol przy sali gimnastycznej - parter;
   • kl. I - hol parter
  6. uczniowie kl. I wychodzą na przerwę, którą spędzają na boisku, 5 min. wcześniej przed wyznaczonym dzwonkiem, tj. o 9.35 oraz o 11.35 tak samo wcześniej schodzą z boiska.
  7. uczniowie korzystają z toalet
   • uczniowie kl. III toalety piętro
   • kl. I – II toalety parter ( kl. I w trakcie lekcji, kl. II w czasie przerw)
  8. obiad dla uczniów korzystających z posiłku jest po 4 godz. lekcyjnej
 13. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele zgodnie z harmonogramem lekcji.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 19. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w grupach dostosowanych do możliwości szkoły.

Dzwonki

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole
w Michorzewie
ul. Szkolna 2
64-316 Kuślin
tel/fax: 061 44-73-036
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasza strona korzysta z plików Cookie.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Copyright © 2009 - 2021 Zespół Szkoła Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: M. Szarata