*Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 23 czerwca 2014 r. poz. 811), Rozporządzenie MEN z 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczenie do użytku publicznego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909)

  1. Udostępnianiem podręczników szkolnych zajmują się nauczyciele-bibliotekarze we współpracy z wychowawcą danej klasy.
  2. Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne oraz zobowiązują się do ich zwrotu do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego lub przy zmianie szkoły.
  3. Wypożyczone podręczniki szkolne uczeń ma obowiązek szanować i chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
  4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
  5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie  o wypożyczonych bezpłatnie podręcznikach.
  6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych, a jego postanowienia ściśle przestrzegać.